Värdegrundsarbetet på arbetsplatsen

Värdegrunder på arbetet är idag väldigt vanligt. Trots att dessa oftast presenteras i företagets årsredovisning och framställs som centrala i verksamheten är de inte alltid väl inkorporerade i verksamheten.

Mycket av de värderingar som presenteras liknar självklart de som återfinns i exempelvis skolor och andra delar av samhället medans andra enbart återfinns i arbetslivet.

Värdegrunder lägger grunden för företagets kultur

En värdegrund är bra att ha inom en  organisation för att försäkra sig om att alla medarbetare strävar efter samma sak. Det som oftast refereras till som kultur på arbetsplatsen är något som blir allt viktigare.

Då många arbetstagare har en fördelaktig ställning på arbetsmarknaden väljer allt fler att välja efter vilka företag som erbjuder en sund kultur. Förutom grundläggande saker som arbete mot diskriminering kan det även lägga grunden för övertidsarbete och vad som görs för de anställdas hälsa och välmående.

Anställda som trivs är också anställda som bryr sig mer, och därigenom anstränger sig mer. 

Effekter av en värdegrund

Effekterna av en bra värdegrund syns inte bara internt utan även externt. Ett företag där alla arbetar i samma riktning har väldigt sällan dåliga resultat. Genomgående för mindre företagare är arbetsstyrkan utgör den största resursen.

Genom att säkerställa att personalen trivs och mår bra kan företag ofta även bättra på sina resultat väsentligt.

När värdegrunden inte fungerar

Om värdegrundsarbetet visar sig sakna effekter i praktiken beror det troligtvis på en av två saker. Antingen är det enbart en chimär för att företaget ska ses mer positivt externt, vilket bör kritiseras av de anställda.

Eller så saknar värdegrunden implementeringar i praktiken. Ett dokument i sig gör ingen skillnad, utan det som står där måste även genomsyra hela verksamheten för att det ska kunna betraktas som en faktisk värdegrund.