Värdegrundsdelegationens arbete

Värdegrundsdelegationen var ett initiativ för att ”säkerställa en god statsförvaltning”. Vilket skulle sammanfatta den värdegrund som genomsyrar hela den svenska statsapparaten.

De två största temana som användes vid framtagningen av värdegrunden var motverka korruption samt att verka för ett gott bemötande av allmänheten. Statens anställda skulle följa ett, vad de själva kallade, statsmannaideal.

Värdegrundsdelegationen skulle presentera en nationell värdegrund

Värdegrundsdelegationen kan sägas vara slutet av ett arbete mot att ska gemensamma normer för alla statliga och kommunala verksamheter. Tack vare arbetet kunde en fullständig rapport på ämnet presenteras, vilket påverkade den slutgiltiga nationella värdegrunden.

Arbetet bestod främst av utbildningar, besök och genomgångar utifrån sex stycken fokusområden (demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, service).

Arbetet som inledes under 2013 var färdigt först 2016 då den slutgiltiga rapporten överlämnades. I samband med detta upplöstes även myndigheten, vilket innebar att deras uppdrag omedelbart upphörde.

Påverkan av värdegrundsarbetet idag

Idag kan man se flera effekter av Värdegrundsdelegationens arbete, bland annat har tydliga värdegrunder formulerats utifrån de statliga värderingarna.

Även i privata organisationer har dessa värden till viss mån anmanats, exempelvis inom privatskolorna, där arbetet med värdegrunder blev enklare tack vare myndighetens arbete.

Inom privata företag blev även efterfrågan på värdegrundsarbete kanske större under perioden. Om detta berodde på delegationens arbete, eller om det enbart är en trend i samhället i helhet är dock svårt att utröna.

En sak som går att konstatera är oavsett att värdegrunder sedan delegationens arbete inleddes har fått ett större utrymme i samhället, vilket de allra flesta är överens om är en positiv förändring.