Att arbeta med en värdegrund

Att arbeta med en värdegrund är vanligt i alla typer av organisationer. Oavsett om du är anställd inom ett statligt eller privat företag, eller studerande vid någon institution har du troligtvis stött på värdegrundsarbete.

Privata företag har ofta värdegrunder

Att arbeta med en värdegrund i privata företag är inget som uttryckligen krävs av svensk lagstiftning. Dock får självklart inte diskriminerande behandling och kränkningar återfinnas på dessa arbetsplatser och värdegrunder är därför ett enkelt verktyg i att förebygga detta.

Det privata värdegrundsarbetet är i mångt och mycket beroende på typen av företag. Riktlinjer för hantering av olika ärenden gällande etnicitet, kön eller religionstillhörighet är inte ovanligt på såväl små som stora privata företag.

För såväl anställda som ansvariga kan värdegrunden även vara en bra grund för att bygga en trevligare och mer inbjudande arbetsplats. Förutom övergripande frågor som även återfinns i lagstiftningen bjuder det även in till möjligheten att avhandla mer specifika värderingar hos företaget.

Värdegrundsarbetet hos myndigheter

Hos Sveriges myndigheter är värdegrundsarbetet kanske allra mest framträdande. Eftersom att alla myndigheterna är skyldiga att följa den statliga värdegrunden läggs stor vikt vid följande grunder.

  • Fri åsiktsbildning. Alla ska kunna kommunicera och kritisera myndighetens utövande.
  • Respekt. Alla ska bli behandlade på ett respektfullt sätt.
  • Demokratiska värderingar. Alla som arbetar inom myndigheten ska arbeta på ett sätt som bygger förtroende för statsapparaten.
  • Legalitet. All verksamhet ska utgå från de lagar och regleringar som gäller för den specifika branschen.
  • Objektivitet. Att anställda agerar opartiskt och utan att ta hänsyn till sina egna värderingar.
  • Effektivitet och service. Arbetet ska ske snabbt, men även ge en tillräcklig hjälp och service.