Om delegationen

En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter. De kan sammanfattas i sex principer som tillsammans utgör den gemensamma värdegrunden för de statsanställda:

- Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.

- Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna.

- Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas.

- Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.

- Respekt för lika värde, frihet och värdighet - den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

- Effektivitet och service – effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet.

Regeringen har tillsatt Värdegrundsdelegationen, en arbetsgrupp inom Regeringskansliet, som genom aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser ska verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Arbetsgruppens uppgift är att i samarbete med andra aktörer inom statlig förvaltning bidra till att uppfylla regeringens delmål att de statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för de grundläggande värdena i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman. Arbetsgruppen ska vara verksam till och med 2016.

Arbetsgruppen ska bygga vidare på det arbete som Krus inledde med projektet Offentligt etos.

Uppdraget: Uppdrag – beslut och bilaga till beslut 20121220

Värdegrundsdelegationens ledamöter (t.o.m. 31 december 2016)

Professor Lena Marcusson har utsetts till ordförande. Lena Marcusson är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och var en av de tre som var ett stöd vid framtagningen av sammanställningen av de statsanställdas gemensamma värdegrund.
Övriga ledamöter:
Professor Erik Amnå
Professor Tomas Brytting
Landshövding Lars Bäckström
Generaldirektör Anders Danielsson
Förbundsordförande Mats Ericson
Rikskronofogde  Christina Gellerbrant Hagberg
Biskop Lennart Koskinen
Förbundsordförande Britta Lejon
Generalsekreterare Anne Ramberg

Sekretariatet: (t.o.m. 31 december 2016)
Huvudsekreterare Robert Cloarec
Ämnessakkunnig Ingela Thorsson (utbildningsansvarig t.o.m. mars 2016)
Departementsrådet Tommi Riihonen
Ämnessakkunnig Stina Svenberg
Ämnessakkunnig Staffan Johansson (utbildningsansvarig fr.o.m. 15 mars 2016)

 

Från den 1 januari 2017 har Statskontoret i uppdrag att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Kontakt: Camilla Gjerde, Statskontoret, e-post: Camilla.gjerde@statskontoret.se, tel: 08-454 4721.