Webbfilm från Värdegrundsforum 29 november 2016

Att säkerställa en god statsförvaltning - Värdegrundsdelegationens slutrapport

Sex rättsliga grundprinciper utgör statsförvaltningens gemensamma värdegrund – ett fundament för en god förvaltningskultur. Ett permanent ansvar för statliga myndigheter kan förväntas organiseras och bedrivas i stabila strukturer, men har det alltid varit så? Hur blir det framöver?

Delegationens slutsatser av sitt arbete samt förslag redovisades, kommenterades och diskuterades utifrån politikens, statsförvaltningens och forskningens perspektiv.

se webbfilmen: http://edge.media-server.com/m/p/vg74f9n2
Det går att hoppa mellan avsnitten och även i bildvisningen.
Programmet: program-161129-ver-5-slutlig-webb

Politiken och en god förvaltningskultur
Civilminister Ardalan Shekarabi talade om betydelsen av en god förvaltning och en god förvaltningskultur för att politiken ska få genomslag.
– Värdegrundsfrågorna har blivit alltmer relevanta. Vi har anledning att arbeta med frågorna och vidta åtgärder för att stärka förtroendet för den offentliga förvaltningen, sa Ardalan Shekarabi som samtidigt framhöll att förtroendet för statsförvaltningen är högt i Sverige.
– Regeringens delmål är att statstjänstemannen ska ha kunskap om och förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och om sin roll. Jag är glad över att Värdegrundsdelegationen satt fokus på just det, sa Ardalan Shekarabi och förklarade att ledarskapets betydelse också ska vara i fokus i det fortsatta arbetet.  Han drog även paralleller till andra prioriterade områden.

Vilka krav kan man ställa på en tjänsteman? Och hur ska vi säkerställa att de uppfylls?
Justitiekansler Anna Skarhed talade om förväntningar på statstjänstemännen och om en god förvaltning.

Anna Skarhed betonade vikten av att värna förtroendet för statsförvaltningen som har en lång och stolt tradition i Sverige.
– Allt större fokus har under det senaste decenniet lagts på individen, men respekten för den enskilde måste balanseras mot det allmänna, sa Anna Skarhed som framhöll att vi måste ställa krav på att tjänstemän tjänar det allmänna och har den gemensamma värdegrunden som kompass.
– I det mänskliga mötet gör tjänstemannen sin stora insats. Det är också genom att regeringen och riksdagen visar förtroende och tillit allmänheten som de kan få de enskilda människornas förtroende, sa Anna Skarhed.

Kort intervju med Anna Skarhed:  https://www.youtube.com/watch?v=F1mheo7VcWw&feature=em-upload_owner

Hur styr regeringen med tillit?
Docent Göran Sundström, Stockholms universitet, talade om hur en regering rättssäkert styr en demokratisk och innovativ statsförvaltningen.
Göran Sundström redogjorde för sin forskning om hur regeringen styr statsförvaltning – en kunskap som kan användas för att utveckla en mer strategisk styrning.
– En tillitsbaserad styrning behöver inte innebär att myndigheterna lämnas vind för våg, sa Göran och beskrev fyra styrformer som regeringen använder: den inrättar myndigheter för att hantera samhällsfrågor; hissar och lyfter frågor mellan tjänstemän och politiker; inordnar myndigheter i förhållande till andra myndigheter och utformar politiken som reformberättelser.

Kort intervju med Göran Sundström: https://www.youtube.com/watch?v=2tL-vJ67X3I&feature=em-upload_owner

Värdegrundsdelegationens slutsatser och förslag
Lena Marcusson, ordförande, inledde med att betona långsiktigheten samt regeringens och myndighetens stora ansvar att se till att kunskapen finns. Hon betonade utbildningens roll och betydelse.

Robert Cloarec, Värdegrundsdelegationens huvudsekreterare, redogjorde för delegationens slutsatser och gav förslag om framtida forskningsområden, exempelvis rörande korruption.
– Den värsta faran är aningslösheten och det bästa verktyget en god förvaltningskultur med stöd av tydliga riktlinjer och ett aktivt arbete med kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och ledarskapsstöd,
Robert Cloarec presenterade ett förslag om att alla nyanställda ska få en introduktion om de grundläggande rättsprinciper som gäller för statsanställda i staten. Även myndighetschefernas introduktion behöver utvecklas.

Tommi Riihonen, departementsråd, Värdegrundsdelegationens sekretariat, presenterade ett förslag till uppföljning av myndigheternas arbete med den statliga värdegrunden. Han redovisade även ett enkätresultat som visar att myndigheterna tagit fasta på den högsta ledningens avgörande roll för att driva värdegrundsarbetet – en utveckling helt i enlighet med delegationens rekommendation.

Kommentarer och frågor
Britta Lejon, ledamot, ST:s ordförande, lyfte fram vikten av en väl fungerande förvaltning för invånarnas väl och rollen och ansvaret av att vara statligt anställd. Personalomsättningen i staten har ökat liksom anställningsvillkoren. Britta markerade betydelsen av en gemensam utbildning av nyanställda för att säkra en god förvaltning och för att klara av de nya utmaningar som uppkommer.Bra att den blir ett långsiktig placering av frågorna.

Tomas Brytting, ledamot, professor vid Ersta Sköndal högskola påpekade att människor bär med sig sin värdegrund in i en anställning. Därför är det även av intresse att studera vilka värderingar som faktiskt finns i en organisation. Många organisationer arbetar med värdegrund och i detta fall uppifrån med ett styrdokument och då får man problem med preciseringar på lokal nivå.
Incitamentssystem behövs för att främja önskad värdegrund.

Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, poängterade nyttan med en grundläggande statlig värdegrund som stöd i arbetet. Hon beskrev utmaningen att i en myndighet klara balansen mellan olika krav. Bemötandet av allmänheten som delegationen arbetat med är för Christina ett viktigt utvecklingsområde och har stor betydelse för allmänhetens förtroende för statsförvaltningen.

Kort intervju med Christina Gellerbrant Hagberg: https://www.youtube.com/watch?v=ICrod7cMVHM&feature=em-upload_owner

Alla ppt-bilder: alla-ppt-vardegrundsforum-29-november-2016
slutrapporten: vardegrundsdelegationens-slutrapport-webb

 

 

 

Civilminister Ardalan Shekarabi

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Civilminister Ardalan Shekarabi Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet